حسن احمدیان


 • رئیس اتحادیه
 • عضو هیات مدیره
 • مدیر عامل شرکت پادایران

علیرضا عباسی


 • نایب رئیس اتحادیه
 • عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نمایشگاهی
 • مدیریت کلکسیون مبل پایتخت

محمدعلی اصلان بیگی


 • عضو هیات مدیره
 • مدیرعامل گروه صنعتی اروندسهیل عابدی


 • خزانه دار اتحادیه
 • عضو هیات مدیره
 • مدیر عامل شرکت ساجیران ( طرح پردازان صنعت آریا )علی خادم زاده


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون رفاهی
 • مدیر عامل شرکت آرتاژ طرح و ایدهداوود ربیع


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
 • مدیر عامل شرکت ربیع چوبعلی رسول زاده


 • عضو هیات مدیره
 • رئیس کمیسیون مواد اولیه
 • مدیر عامل شرکت پارسیان چوبمسعود دولت نیا


 • بازرس اتحادیه
 • رئیس کمیسیون عضویت
 • مدیر عامل مبل لمکدهحسین افشار


 • بازرس اتحادیه
 • مدیر عامل گروه چوب افشارمحسن ضیایی


 • دبیر اتحادیه
 • مدیر مسوول مجله فنی مهندسی صنایع چوب، کاغذ و مبلمانانور پاشا باقر پور


 • عضو علی البدل هیات مدیره
 • مدیر عامل شرکت روکش چوبی فیروزکوه