کمیسیون رفاهی


ماموریت :

بهره گیری از سینرجی حاصل از حضور جمع بزرگ اعضا ی اتحادیه در جهت فراهم آوردن امکانات و مزایای رفاهی ویژه اعضای اتحادیه و پرسنل و اعضای درجه یک خانواده های ایشان. تامین یکی از مناسب ترین پکیج های بیمه درمانی تکمیلی برای اعضای اتحادیه و پوشش بیش از 3000نفر از افراد تحت پوشش اعضا با این بیمه از مهمترین فعالیتهای این کمیسیون محسوب میشود.

 کمیسیون رفاهی رئیس کمیسیون :

جناب آقای علی خادم زاده