کمیسیون مواد اولیه


ماموریت :

 کمیسیون مواد اولیه رئیس کمیسیون :

جناب آقای علی رسول زاده