کمیسیون آموزش و تحقیقات


ماموریت :

باز شناسی و اولویت بندی نیازهای آموزشی و تحقیقاتی اعضای اتحادیه و نیز شناسایی دستآوردهای جدید حوزه علوم و فنون در زمینه تولید انواع مبلمان و در نهایت برنامه ریزی، تدارک و اجرای انواع برنامه های آموزشی و پژوهشی برای پاسخگویی به نیاز اعضا.

 کمیسیون آموزش و تحقیقات رئیس کمیسیون :

جناب آقای داوود ربیع