کمیسیون عضویت


ماموریت :

معرفی ظرفیتها و امتیازات عضویت در اتحادیه به اصحاب بخش تولید و صادرات مبلمان کشور، فراهم آوردن زمینه عضویت فعالان بخش تولید و صادرات و نیز رسیدگی به درخواستهای عضویت و شرایط متقاضیان تا مرحله صدور پروانه عضویت رسمی

 کمیسیون عضویت رئیس کمیسیون :

جناب آقای مسعود دولت نیا