کمیسیون توسعه صادرات


ماموریت :

هم اندیشی و تعامل با تولیدکنندگان مبلمان در جهت ارزیابی مداوم از محیط رقابتی در بازارهای خارجی و همچنین شناخت موانع، نیازها و اولویتهای صنعت مبلمان برای حضور در بازارهای خارجی از جمله مهمترین ارکان فعالیت این کمیسیون محسوب می شود. در این مسیر شناسایی و آنالیز بازارهای هدف صادراتی درجهت تامین اطلاعات مورد نیاز اعضا برای ورود به عرصه صادرات و نیز ارایه هرگونه خدمت و حمایت با هدف رفع موانع و فراهم نمودن بستر صادرات پیش روی صنعت مبلمان کشور از اهم فعالیتهای کمیسیون توسعه صادرات اتحادیه به شمار می رود.

 کمیسیون توسعه صادرات رئیس کمیسیون :

جناب آقای رضا نجفی