کمیسیون نمایشگاهی


ماموریت :

ازآنجا که مقوله "نمایشگاه" درصنعت مبلمان جهان، یکی ازارکان توسعه این صنعت و ورود تولید کنندگان به عرصه تعاملات فراملی محسوب می شود، طرح ریزی و اجرای برنامه های جامع برای برگزاری نمایشگاه های موثر مبلمان یکی از ماموریت های اصلی اتحادیه تلقی میگردد. بنیانگذاری بزرگترین نمایشگاه های تخصصی مبلمان و برگزاری بیش از23 نمایشگاه بین المللی دراین عرصه تنها گوشه ای ازعملکرد اتحادیه در این حوزه است. در همین راستا، کمیسیون نمایشگاهی اتحادیه وظیفه تعیین اهداف بیشینه و راهبردهای دستیابی به این اهداف در نمایشگاه های مختلف مبلمان و بالتبع تدوین و اجرای برنامه های جانبی و نظارتی با هدف ارتقاء بازدهی و تاثیر گذاری نمایشگاه های مبلمان را برعهده دارد.

 کمیسیون نمایشگاهی رئیس کمیسیون :

جناب آقای علیرضا عباسی