هیات مدیره و بازرسان ادوار گذشته

هیئت مدیره و بازرسان دوره هفتم

رضا نجفی

عضو هیات مدیره

تقی اشتغالی

عضو علی البدل هیات مدیره

امید علی فروز

عضو علی البدل هیات مدیره

مسعود دولت نیا

بازرس اصلی

حسین افشار بشکلو

بازرس اصلی

علیرضا ملک پوری

بازرس علی البدل

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

علیرضا عباسی

نایب رئیس هیات مدیره

سهیل عابدی نیستانک

عضو هیات مدیره و خزانه دار

علی رسول زاده درآباد

عضو هیات مدیره

علی خادم زاده

عضو هیات مدیره

محمد علی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره ششم

داود ربیع

عضو هیات مدیره

محمدعلی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره

انور پاشا باقرپور

عضو علی البدل هیات مدیره

مسعود دولت نیا

بازرس

حسین افشار بشکلو

بازرس اصلی

حسین نوروزی

دبیر

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

علیرضا عباسی

نایب رئیس عضو هیات مدیره

سهیل عابدی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

علی خادم زاده

عضو هیات مدیره

علی رسول زاده

عضو هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره پنجم

محمدعلی اصلان بیگی

عضو هیات رئیسه

داود معصومی

عضو علی البدل هیات رئیسه

حسین نوروزی

عضو هیات رئیسه

علیرضا عباسی

عضو علی البدل هیات رئیسه

مسعود دولت نیا

بازرس اتحادیه

برهان الدین ضیایی

بازرس اتحادیه

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

عبدالحسین عباسی

نائب رئیس هیات مدیره

محسن ضیایی

دبیر اتحادیه

انورپاشا باقرپور

عضو هیات رئیسه و خزانه دار

سهیل عابدی

عضو هیات مدیره

علی خادم زاده

عضو هیلت مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره چهارم

محمد فاضلی فرقانی

عضو علی البدل هیات مدیره

علی خادم زاده

عضو علی البدل هیات مدیره

عبدالحسین عباسی

بازرس اصلی

مرتضی کشاورزی

بازرس علی البدل

مسعود دولت نیا

بازرس علی البدل

آناهیتا میرستاری

دبیر اتحادیه

علیرضا عباسی

عضو اصلی هیات مدیره

سهیل عابدی

عضو اصلی هیات مدیره

سید مجید میری مقدم

عضو اصلی هیات مدیره

انورپاشا باقرپور

عضو اصلی هیات مدیره

محمدعلی اصلان بیگی

عضو علی البدل اتحادیه

حسین نوروزی

بازرس اصلی

حسن علی اکبر کاشانی

رئیس هیات مدیره

حسن احمدیان

رئیس هیات مدیره

علیرضا محسنی

عضو اصلی هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره سوم

یوسف جوشقانی

بازرس علی البدل

انورپاشا باقرپور

عضو هیات مدیره

فرهاد رفیع

عضو علی البدل هیات مدیره

سید محمدرضا سجادی

بازرس علی البدل

سهیل عابدی

عضو علی البدل هیات مدیره

رضا جوشقانی

عضو هیات مدیره

حسن احمدیان

عضو هیات مدیره

حسن علی اکبر کاشانی

عضو هیات مدیره

سید مجید میری مقدم

عضو هیات مدیره

علیرضا محسنی

عضو علی البدل هیات مدیره

مهرداد جهانگیرنیا

بازرس اصلی

عبدالحسین عباسی

بازرس اصلی

علیرضا محیط

رئیس هیات مدیره

رامین سمیع زاده

دبیر و عضو هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره دوم

علیرضا محیط

عضو علی البدل هیات مدیره

حاج علی عبدالباقی

بازرس اصلی

عبدالحسین عباسی

بازرس اصلی

چنگیز نیکبخت

بازرس اصلی

برهان الدین ضیایی

بازرس علی البدل

مسعود دولت نیا

بازرس اصلی

سعید صادقی

عضو هیات مدیره

داود معصومی

عضو هیات مدیره

جهانگیر آریان پور کاشانی

عضو هیات مدیره

جمشید صبوری

عضو هیات مدیره

حسن متقی

عضو هیات مدیره

انورپاشا باقرپور

عضو علی البدل هیات مدیره

مرحوم جواد رجبی زاده

رئیس هیات مدیره

علیرضا عباسی

دبیر و عضو هیات مدیره

هیئت مدیره و بازرسان دوره اول

جهانگیر آریان پور کاشانی

عضو هیات مدیره

محمد شبستری

عضو هیات مدیره

علیرضا عباسی

دبیر اتحادیه

داود معصومی

بازرس اصلی

حاج علی عبدالباقی

بازرس اصلی

عبدالحسین عباسی

بازرس علی البدل

مرحوم جواد رجبی زاده

رئیس هیات مدیره

سید حسین افشار امین

نایب رئیس اتحادیه

سعید صادقی

منشی و عضو هیات مدیره

مسعود برمکی

عضو هیات مدیره

جمشید صبوری

عضو هیات مدیره

EN