هیات مدیره و بازرسان

علیرضا عباسی

نایب رئیس اتحادیه

عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون نمایشگاهی

مدیریت کلکسیون مبل پایتخت

حسن احمدیان

رئیس اتحادیه

عضو هیات مدیره

مدیر عامل شرکت پادایران

محمد علی اصلان بیگی

عضو هیات مدیره

قائم مقام مدیر عامل گروه صنعتی اروند

علی خادم زاده

عضو هیات مدیره

رئیس کمیسیون رفاهی

مدیر عامل شرکت آرتاژ طرح و ایده

علی رسول زاده

عضو هیات مدیره

مدیر عامل شرکت پارسیان چوب

سهیل عابدی نیستانک

خزانه دار اتحادیه

عضو هیات مدیره

مدیر عامل شرکت ساجیران ( طرح پردازان صنعت آریا )

مسعود دولت نیا

بازرس اصلی

مدیرعامل شرکت لمکده

امید علی فروز

عضو علی البدل هیات مدیره

مدیرعامل شرکت فرامید تجارت

تقی اشتغالی

عضو علی البدل هیات مدیره

مدیرعامل شرکت رافل

رضا نجفی

عضو هیات مدیره

مدیرعامل شرکت نامیرا

حسین نوروزی

مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا – فیپکو

دبیر

علیرضا ملک پوری

بازرس علی البدل

مدیرعامل سپهر چرم خاورمیانه

حسین افشار بکشلو

بازرس اصلی

مدیرعامل گروه چوب افشار

EN