آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده- نوبت دوم

EN