آیین نامه انتظام بخشی ،شفاف سازی و ضابطه مند سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، موضوع بند ( ب ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور

EN