ابلاغ نامه اتاق ایران مبنی بر مهلت تأیید درخواست های ثبت شده در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه

EN