اتخاذ نظر در خصوص اولویت‌های تعیین شده در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که بر پیش‌بینی اهداف کمی برنامه هفتم اثرگذار است

EN