اصلاحات جدید آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و آیین تمدید و تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی و آیین نامه نحوه پذیرش، تمدید و تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی

EN