اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص بـرگـزاری نمایـشـگاه بازرگانی اختـصاصی ج.ا.ا در اقـلیـم کردسـتان عراق – اربیل 30 آذرماه الی 4 دی ماه 1400

EN