اطلاعیـه اتاق بازرگـانی ایـران در خصـوص دوره آموزشی مجازی زبان انگلیسی تخصصی حمـل و نقـل بیـن المـللی – فدراسـیون حمـل و نقـل و لجستیک ایران

EN