اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص ششمین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در شهر موصل عراق مورخ 9 الی 12 آذرماه 1400

EN