اطلاعیه اتاق بازرگانی ایران در خصوص هفته فناوری اطلاعات دبی-جیتکس 25 لغایت 29 مهرماه 1400

EN