اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص فرآیند تسهیلاتی بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1400

EN