اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آشنایی با نحوه کارکرد صندوق های سرمایه گذاری خصوصی PE در تامین مالی بخش تولید

EN