اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران در خصوص فراخوان جذب اعضا جهت شرکت در مجمع موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان

EN