اعتراض اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران به نمایشگاه شهر افتاب خارج از طرح جامع ساماندهی نمایشگاه های عرضه مبلمان و مصنوعات چوبی در سطح کشور

EN