اعلام تکالیف مسئولان بهبود محیط کسب و کار در همه دستگاهها در راستای اجرای مواد 14 و 15 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390

EN