افتتاح مرکز تجاری و نمایشگاه دائمی ایران در کابل

EN