برنامه ریزی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان تهران در خصوص کمپین “آیا می دانستید؟”

EN