برگزاری سمینار حاکمیت شرکتی؛ ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمان ها در شرایط امروزی

EN