برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری دوحه قطر همزمان با بازیهای جام ملتهای آسیا با هدف پیشبرد اقتصادی

EN