برگزاری چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

EN