برگزاری کارگاه تخصصی انرژی های تجدیدپذیر برای صنایع از طریق روابط عمومی اتاق ایران در شبکه های مجازی

EN