ترجمه لایحه هماهنگ سازی اختیارات مالیاتی ایالت ها و شهرداری های ونزوئلا

EN