تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ( 2 ) بند ( ص ) تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1403

EN