تصویب نامه هیات وزیران درخصوص عرضه و واگذاری بخشی از سهام دولت در شرکت های مندرج در جدول مورد نظر توسط سازمان خصوصی سازی و واریز منابع حاصل از آن به حساب خزانه اداری کل کشور

EN