تعدیل عوارض ورودی و عبوری و حذف عوارض پیمایش از قلمرو ترکمنستان

EN