تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه سیستم های کنترل فرآیند، مانیتورینگ و اسکادا در صنایع مختلف

EN