تفاهم نامه با کانون تبلیغاتی آسانگار جهت ارائه تسهیلات تبلیغاتی به اعضای اتحادیه

EN