تفاهم نامه مرکز رشد و نوآوری اتاق بازرگانی ایران با دانشکده کارآفرینی در خصوص معرفی شرکت ها و استارتاپ ها

EN