تقی اشتغالی

مدیرعامل شرکت رافل
عضو علی البدل هیات مدیره
ایمیل: Eshteghali.t@furniran.com

EN