ثبت نام متقاضیان حضور در هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

EN