درخواست ارسال نقطه نظرات در خصوص مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ساماندهی بخشنامه ها و دستورالعمل های گمرکی مرتبط با واردات، صادرات و همچنین بازنگری و اصلاح روند آن

EN