درخواست اظهار نظر از اعضای اتحادیه در خصوص اجرای بند ج ماده 11 قانون بهبود در ارتباط با امتیازات موجود در قوانین و مقررات برای بنگاه های غیر خصوصی و تعاونی برای حذف یا تعمیم امتیازات

EN