درخواست تکمیل پرسشنامه “تاثیر تحریم ها بر فناوری های مورد استفاده در بخش خصوصی” توسط اعضای اتحادیه

EN