در خصوص ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

EN