در خواست ارائه نظر در خصوص آیین نامه های مرتبط با تشکیل هیات عالی مدیریت دارایی های دولت

EN