دستور العمل اجرایی سامانه صورتهای مالی موضوع ماده 11 آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیر جاری بانکی

EN