دعوت به جلسه درخصوص تعیین میزان درصد ایفای تعهدات ارزی

EN