دوره آموزشی مجمع تشکل های دانش بنیان با عنوان “آشنایی با نحوه استفاده از اعتبارمالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری”

EN