دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تاثیر آن بر تولید، راهکارها و برنامه ها

EN