برگزاری دومین جلسه کارگروه مبلمان و پارتیشن اداری در اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران روز شنبه مورخ 1403/02/08 با حضور جمعی از صنعتگران این حوزه.

EN