رأی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ابطال بند 7 از فصل واو صفحه 18 دفترچه قرارداد شهرک های صنعتی (ابطال نظرات نماینده شهرک های صنعتی به عنوان داور)

EN