روند تغییرات تعرفه گاز واحدهای صنعتی در 1399 و 1400 و آخرین اقدامات و دستاوردهای دبیرخانه شورای گفت و گوی ملی در این خصوص

EN